نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه رادیولوژی پرتابل تامین شده از محل اعتبارات بین الملل (ICERP)

نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه رادیولوژی پرتابل تامین شده از محل اعتبارات بین الملل (ICERP)

نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه ECMO تامین شده از محل اعتبارات بین الملل (ICERP)

نصب، راه اندازی و آموزش دستگاه ECMO تامین شده از محل اعتبارات بین الملل (ICERP)

دوره آموزشی

دوره آموزشی "استاندارد برنامه ریزی و تجهیز بخش رادیوتراپی"

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی"ساخت وتولید-سیستم گازهای طبی"